Depression screening

Spoken by: Demetrio Zurita Quiroz

Káchi-na xí'in-i íyo ta̠ti ini-un.

I hear you’ve been feeling depressed.

Aan.

Yes.

Na̠xa yo̠ó kúsuchí ini-un?

How long have you been depressed?

Xïni̠-i ra. Átu xa̠ íyo u̠ni̠ yo̠ó va ndó'o-i saá.

I don’t know. I’ve been feeling this way for, say, three months.

Á kökûni̠-un kitá'án-un xí'in na̠ tá'án-un á na̠ sáchíñu xí'in-un chi ra kúta̠ti ini va kúú-un?

Do you find that you don’t want to spend time with your relatives or your coworkers because you feel too glum?

Saá ndó’o-i xí'in na̠ ve'e-i. Kösáchíñu-i vichin.

That’s how I feel with my family. I’m not working now.

Tá ká'a̠n-na xí'in-un ku̠'u̠n-un xí'in-na kaka nuu-ndo á kútóo-un kana-un ku̠'u̠n-un xí'in-na á kûni̠-un kindo̠o-un ve'e?

When you’re invited to hang out do you like to get out and do things or do you find that you just want to stay home?

Kûni̠-yu kindo̠o-i ve'e.

I just want to stay home.

Á va̠'a kíxi̠-un?

Are you sleeping well?

Küvi ku̠su̠n-yu

I can’t sleep.

Á nda̠kani ini-un ka'ní-un mií-un?

Have you contemplated killing yourself?

Sava kûni̠-i ka'ní-i mií-i.

Sometimes I want to kill myself.

Á nda̠kani ini-un na̠xa ka'ní-un mií-un?

Have you contemplated how you would kill yourself?

U'un. Xïni̠-yu.

No, I don’t know.

Xi̠ndá'vi ini-un nda̠tú'un-un xí'in-i xa̠'á-ña ndó'o-un. Vichin ka̠'a̠n-yo xa̠'á-ña na̠xa kuvi nduva̠'a-un.

Thank you for talking with me about what you are going through. Now we will talk about some treatment options to help you get better.